Productions linked to Ariadne auf Naxos - Opéra de Toulon (2014) . 26