Produktionen inBezug auf Konzert Anna Netrebko & Yusif Eyvazov - Ljubljana Festspiele (2021) . 347